PARCSETICH FÉLIX ♦ 1839-1889

PARCSETICH FÉLIX ♦ 1839-1889


Rákóczi Parcsetich Félix 1839- szeptember 12-én született Szabadkán. Édesapja Parcsetich Sándor bácsi esküdt, édesanyja Pacher Teréz volt. Szülei korán meghaltak, ezért anyai nagyapja, Pacher Ferenc szabadkai városi tanácsos nevelte fel. A középiskolát Szabadkán, Baján és Pécsett végezte. Nagyszülei kívánságára előbb teológiai tanulmányokat folytatott, papi pályára azonban nem akart lépni, ezért beiratkozott a jogi fakultásra. Jogi tanulmányokat 1858-tól a Pesti Tudományegyetemen, valamint Bécsben és Prágában folytatott. Tanulmányainak befejezése után Szabadkán ügyvédi irodát nyitott. Kortársai már pályája kezdetén is nagy reményeket fűztek hozzá, amit jelez, hogy Kálozdi Antal komponista neki ajánlotta a Félix csárdás című szerzeményét. 1867-ben Szabadka szabad királyi város főügyészévé választották. I870. október 15-én Szabadkán házasságot kötött szentgyörgyvölgyi dr. Szép György orvos özvegyével, Majoros Klárával. Házasságukból két gyermek született, László és Sándor, azonban a felesége első házasságából származó gyermekeket is felnevelte. Nevezetesen Szép Dezső későbbi hódsági királyi közjegyzőt, Morvay Ákosné született Szép Blankát, valamint Szép Irént, aki Vissy Károly óbecsei királyi közjegyzőhöz ment feleségül. A politikai életbe korán bekapcsolódott. Vezetője volt a szabadkai Deák Körnek, amely 1875-ben a Szabadelvű Párt helyi szervezetévé alakult át. A párt helyi szervezetének elnökévé is őt választották. Királyi közjegyzőnek az igazságügyi miniszter 1875-ben Óbecsére nevezte ki. A Szegedi Királyi Közjegyzői Kamara alapító tagjai köze tartozott. Közjegyzői irodájában Mezey Zsigmond dolgozott közjegyző-helyettesként. Szakmai munkája mellett tevékeny része volt Óbecse közéletének alakításában. Az 1877—1878. évi orosz—török háború alatt a török sebesültek javára rendezett jótékonysági táncest védnöke és szónoka volt. Az Óbecsei Önsegélyző Szövetkezet igazgatósági tagjának is megválasztották. Amikor 1882-ben a király Újvidék szabad királyi város főispánjának nevezte ki, lemondott közjegyzői állásáról. Lemondását a Szegedi Királyi Közjegyzői Kamara sajnálattal vette tudomásul. ,,A kamara, midőn egyik érdemdús tagjának a közjegyzői kartól való elválását sajnálattal veszi, másrészt örömmel fogadja annak kitüntetését és Újvidék város főispánjává történt kineveztetését” - írták róla. Az óbecsei közjegyzői irodát tartós helyettesként kinevezéséig Mezey Zsigmond vitte tovább. 1883-ban skarlátban elhunyt Sándor nevű fia. Főispáni működésének első éveiben közreműködött a Bánságba telepített bukovinai székelyek falvainak kijelölésében.. Hivatalát közmegelégedéssel töltötte be, ezért neve többször is felmerült a fontos kinevezéseknél, mint például Bács-Bodrog vármegye főispáni tisztségének, illetve Bosznia-Hercegovina kormányzói posztjának betöltésénél. 1887-ben ideiglenesen Baja törvényhatósági jogú város főispáni tisztségével bízták meg. Szabad idejében szívesen üdült a népszerű Tátrafüreden. A legkedvesebb üdülőhelye azonban Palicsfürdő volt. Az l880-as évek elején saját nyaralót épített a Palicsi-tó mellett. A palicsi fürdőszezon vonzerejét az évenként megrendezett atlétikai versenyek jelentették. Parcsetich Félix ezeken a versenyeken koránál fogva már nem vett részt, azonban a díjakat ő adta át a győzteseknek. Virilista jogon is tagja volt Bács-Bodrog vármegye törvényhatósági bizottságának. Martonos es Óbecse határában nagyobb földbirtokkal rendelkezett. Újvidéken a Petőfi Sándor utcában (ma Trg mladenaca) egy palotája volt, amely jelenleg a városi önkormányzat anyakönyvi hivatala, a bálterem helyén kialakított díszes házasságkötő teremmel. Kulturális érdeklődésének sokoldalúságára jellemző, hogy tagja volt a Képzőművészeti Társulatnak, a Magyar Földrajzi Társaságnak és a Magyar Történelmi Társulatnak. Népszerűségét jelzi, hogy a kurticsi (Kürtös) tűzkárosultak javára dr. Báttaszéki Lajos szerkesztésében 1887-ben megjelent Alföldi képes emlékkönyvben a térség neves szülötteként rövid életrajza és portréja is szerepel. 1888 szeptemberében Obecse város első díszpolgárának választották. A díszoklevelet átadó küldöttséget barátja, Szülik József plébános és költő vezette. Szülik József korábban alkalmi költeményben is ünnepelte a közösség érdekében munkálkodó vármegyei politikust: „Oh élj és szolgáld ezt a szép hazát még, / Úgy sem sok ennek önzetlen fia, / Fejed fölött méltán szép dicssugár ég, / Ki élsz a honnak — magadnak soha!” Újvidéki főispánként védnöke volt a helyi gazdasági termény-, kertészeti és méhészeti kiállításnak. Felesége, Majoros Klára rendezte meg a „Jó-szív” egyesület jótékonysági rendezvényét, amelyen az újvidéki magyar, szerb, német és izraelita nőegyletek vettek részt. A jótékonysági vásár jelentős összeggel járult hozzá a szegénység enyhítéséhez, és a nemzetiségek közötti közeledést is jól szolgálta. A főispán elismertségét növelte, hogy személyesen is részt vett a dunai árvíz elleni védekezésben. A király a főispán! Teendők mellett megbízta, hogy lássa el a Titeli Duna— Tisza Töltésfenntartó Társulat miniszteri biztosi teendőit, valamint a karlócai szerb egyházi kongresszuson királyi biztosként vegyen részt. Munkássága során a szerb nemzetiség, valamint a szerb király bizalmát is élvezte. Jakov Ignatovic szentendrei, majd újvidéki szerb írónak, a szerb Matica folyóirat, a Letopis szerkesztőjének ő adta át a Szent Száva-rend kitüntetését. 1888-ban Vojnits Lukács és Latinovits Géza földbirtokos, valamint Mamuzsics Lázár szabadkai polgármester társaságában utazást tett Szerbiában. A szerb király audiencián fogadta a bácskai küldöttséget. 1889-ben a magyar és a szerb nép közötti kapcsolatok javítása érdekében folytatott munkásságáért I. Milán Obrenovic szerb király a Takova-rend középkeresztjével tüntette ki. Parcsetich Félix 1889. április 20-án Újvidéken hunyt el. A Futaki úti római katolikus temetőben temették el, ahol sírja ma is megtalálható. A gyászmiséjén részt vevő tömeg nemcsak a templomot, hanem a főteret is megtöltötte. A róla szóló nekrológok többek között kiemelték, hogy halálával a legtöbbet Újvidék városa veszített, amely „a főispán hét évi kormányzása alatt évtizedek mulasztásait pótolta ”. Halálát követően a városházi tanácsteremben elhelyezett portréfestményét dr. Flatt Victor újvidéki főispán, későbbi szabadkai közjegyző avatta fel. 

Galéria

Kapcsolódó

Személyek

 1. Antunovits Mátyás 1828-1912
 2. Dr. Gelletich Miklós
 3. Dr. Gergő Izor ♦ 1858-1932
 4. Dr. Pintér Miklós ♦ 1883-1959
 5. Antunovits József ♦ 1822-1891
 6. Babos Péter * 1818-1888
 7. Bésán Mihály ♦ 1838-1908
 8. Bodnár Imre 1840
 9. Bordás Tivadar ♦ 1834-1876
 10. Buócz Béla ♦ 1846-1914
 11. Christian Antal ♦ 1847-1910
 12. CSALA SÁNDOR ♦ 1853 -1932.
 13. Dr, Csathó Lajos ♦ 1863-1915
 14. Dr. Alföldy Gedeon ♦ 1843-1908
 15. DR. ANTAL GÁBOR ♦ 1888-1950
 16. Dr. Avramescu Pachomius (Pachomius Avramescu)
 17. Dr. Balassa PÁL 1885-1963
 18. Dr. Balla Emil ♦ 1854-1910
 19. Dr. Baranyi Antal ♦ 1878-1942
 20. DR. BATTA PÉTER 1881-1960
 21. Dr. Bertin József • 1892-1945
 22. Dr. Bésán Kornél ♦ 1869-1912
 23. Dr. Bognár József » 1877-1951
 24. Dr. Bottlik Dezső ♦ 1855
 25. Dr. Bottlik Dezső ♦ 1882
 26. Dr. Charmant Oszkár
 27. DR. DERNER RICHARD ♦
 28. Dr. Dulin Károly ♦ 1846-1905
 29. Dr. Ferch Ödön ♦ 1851-1926
 30. Dr. Ferenczi Antal . 1883-1944
 31. Dr. Fésűs György ♦ 1866-1954
 32. Dr. Fitz Pál ♦ 1856-1940
 33. Dr. Flatt Victor ♦ 1856-1920
 34. Dr. Földes Béla ♦ 1879-1944
 35. Dr. Gémesi (Geml) Imre ♦ 1868-1927
 36. Dr. Gemi Jenő ♦1857-1887
 37. Dr. Haller Károly ♦ 1881-1969
 38. Dr. Hódi Mózes ♦ 1854-1938
 39. Dr. Isoó Victor » 1875-1952
 40. DR. JEDLICSKA BÉLA ♦ 1860-1936
 41. Dr. Jelich Mihály » 1881-1961
 42. Dr. Keller Lőrinc ♦ 1886
 43. Dr. KERN Lajos ♦ 1862-1914.
 44. Dr. Kikindai Győző ♦ 1861-1919
 45. Dr. Király Károly ♦ 1886
 46. Dr. Kiss Emil ♦ 1857-1929
 47. Dr. Kormos Béla ♦ 1838-1901
 48. Dr. Kozma György ♦ 1887-1957
 49. Dr. Krenner Zoltán ♦ 1879-1950
 50. DR. KUKORELLY GYÖRGY • 1887-1956
 51. Dr. Kurcz Henrik * 1880.
 52. DR. LÉH TIBOR • 1906-1974
 53. Dr. MAGYARY - KOSSA ZOLTÁN ♦ 1903
 54. DR. MAGYARY-KOSSA MIKLÓS ♦ 1863-1922
 55. Dr. Major József ♦ 1895
 56. Dr. Mamusich József • 1879-1955
 57. Dr. Maniu Aurel ♦ 1834-1894
 58. Dr. Mattiassich Dezső ♦ 1865-1926
 59. DR. MAYER JENŐ ♦ 1890
 60. Dr. Milassin Jenő ♦ 1881-1945
 61. Dr. Nagy Péter ♦ 1860-1932
 62. Dr. Nagy♦ Béla 1874-1960
 63. Dr. Olosz István ♦ 1859-1910
 64. Dr. Petricu Kornél ♦ 1875
 65. DR. PLAUSICH ALADÁR ♦ 1873-1925
 66. dr. Popovics Aurél ♦ 1871-1958
 67. DR. PUMMER SÁNDOR ♦ 1899-1944
 68. Dr. Rausch Alfréd » 1904-1945
 69. Dr. Reviczky Jenő 1871
 70. Dr. Róth Sándor ♦ 1878-1945
 71. Dr. Rottenberg Márton l868.
 72. Dr. Schick Károly ♦ 1884-1957
 73. Dr. Schmidt Konrád ♦ 1883-1971
 74. Dr. Sebestyén Mátyás ♦ 1895-1962
 75. Dr. SEEMAYER KÁROLY ♦ 1850-1918
 76. Dr. Sík Béla ♦ 1887
 77. Dr. Sirchich György 1868-1937
 78. DR. Susich István ♦ 1859-1925
 79. Dr. Szabó József
 80. Dr. Széll György ♦ 1888-1967
 81. Dr. Szép Dezső ♦ 1862-1892
 82. Dr. Sziklai Soma ♦ 1854-1936
 83. Dr. Szlávi Kornél ♦ 1879-1948
 84. Dr. Szlezák Rezső ♦1882
 85. Dr. Tegzes Gyula ♦ 1869-1924
 86. Dr. Telbisz Imre 1848-1935
 87. Dr. Teleszky Béla ♦ 1877-1939
 88. Dr. Tihanyi (Willmann) Mátyás ♦ 1883
 89. Dr. Tóth József ♦ 1889-1952
 90. Dr. Tripolszky Aladár ♦ 1863-1937
 91. Dr. Ugray (Hoffmann) János ♦ 1883-1945
 92. DR. VÁRNAY ERNŐ ♦ 1878-1948
 93. Dr. Veréb Gyula ♦ 1877
 94. Dr. Virágh Ferenc » 1876-1925
 95. Dr. vitéz Bernáth Jenő ♦ 1898-1966
 96. Dr. VITÉZ NAGY IVÁN ♦ 1904
 97. DR. WAGNER KÁROLY ♦ 1906
 98. Dr. Zákó István ♦ 1861-1918
 99. DR. ZAVISITS MILORAD ♦ 1876
 100. Dr. Zeisz Károly
 101. DR. ZELENAY MIKLÓS ♦ 1890-1949
 102. Drescher Ede ♦ 1850-1900
 103. DULOVICS ERNŐ ♦ 1829-1885
 104. FIRIGYHÁZKY JÁNOS ♦ 1871
 105. GASZNER LAJOS ♦ 1837-1920
 106. Gelletich Frigyes • 1876-1945
 107. Gesztessy János ♦ 1841-1899
 108. Hadfy Döme 1826-190
 109. Haller István ♦ 1846-1898
 110. Helfy (Helfer) Albert ♦ 1889
 111. Istvánfi István ♦ 1840-1924
 112. Keresztes Gyula ♦ 1879
 113. Kikindai (Ströbl) Ferenc ♦ 1823-1901
 114. Koczkár Zsigmond ♦ 1848-1934
 115. Kossa Endre ♦ 1852-1914
 116. Kovátsfy Ágoston * 1848 körül
 117. Krecsmáry Béla ♦ 1830-1883
 118. Kuna Jenő ♦ 1845-1915
 119. Leovics Simon ♦ 1827-1900
 120. Malonyai Sándor ♦ 1849-1905
 121. MATICS JÁNOS ♦ 1831-1889
 122. Mezey Zsigmond 1849
 123. MEZEY ZSIGMOND ♦ I849-I9I5
 124. Mihálkovics Tivadar ♦ 1848-1927
 125. Niamessny Mihály ♦ 1834-1901
 126. Novákovics Emil ♦ 1838-1908
 127. Pintér Miklós ♦ 1854-1888
 128. Plausich Mátyás ♦ 1843-1929
 129. PREPELICZAY Béla ♦ 1825 — 1880
 130. Rakics János ♦ 1825
 131. Rehák Lukács ♦ 1822-1888
 132. Salamon Dénes ♦ 1902
 133. Simonsich Géza ♦ 1844-1917
 134. Skublics Imre ♦ 1848-1934
 135. Susich Károly ♦ 1854-1923
 136. Szathmáry♦ Lajos * 1842-1915
 137. SZEBERÉNYI ISTVÁN ♦ 1846-1914
 138. Szilágyi Ferenc ♦ 1883
 139. SZLÁVI JÁNOS ♦ 1848-1927
 140. Ursziny Pál • 1852-1910
 141. Vannay Gusztáv ♦ 1840-1913
 142. Verzár József ♦ 1834-1881
 143. VISSY KÁROLY ♦ 1848-1920
 144. Visy Lajos ♦ 1851-1923
 145. Ziegler Kálmán ♦ 1848-1907
 146. Zsarkó Antal ♦ 1837-1890