DR. CSEMPESZ DÉNES (1894–1977)

kir. közjegyző Letenyén (1929–1949)


1894. január 5-én született Letenyén, Csempesz Kálmán helyi ügyvéd és Wezl Rozália gyermekeként.
Az elemi iskola négy osztályát Letenyén, a nagykanizsai római katolikus gimnáziumban végezte, ahol 1912. június 4-én tett érettségi vizsgát. Ugyanezen év őszén beiratkozott a Budapesti Tudományegyetem jogi fakultására, aminek 1915-ig volt hallgatója. 1914 októberében bevonult a nagykanizsai volt 20. honvéd gyalogezredhez, ahonnan 1915 májusában mint hadapród az orosz
harctérre került. 1915. szeptember 3-án orosz hadifogságba került, ahonnan 1920. december 24-én térhetett haza. 1921. december 21-én megszerezte a jogi doktorátust. Ügyvédjelölti idejét édesapja irodájában töltötte, 1923-ban letette az egységes bírói és ügyvédi vizsgát.
Saját ügyvédi irodát nyitott Letenyén, és mint fiatal ügyvéd azonnal bekapcsolódott a város szellemi és társadalmi életébe. Újjászervezte a letenyei kaszinót, egyidejűleg a Letenyei Takarékpénztár Részvénytársaság igazgatósági tagjává is megválasztották. Intenzíven foglalkozott a szövetkezeti eszmével, elvállalta a Letenye Hangya Fogyasztási és Értékesítési Szövetkezet alelnöki tisztségét, a Letenyei Járási Hitelszövetkezetnél mint elnök működött évekig.
Zala vármegye főispánja 1925-ben a vármegye tiszteletbeli tiszti ügyészévé nevezte ki. 1926-ban kinevezték a zajki állami elemi iskola gondnokságának elnökévé. 1923-tól 1930-ig Zala vármegye törvényhatósági bizottságának tagja, és egyidejűleg az állandó választmányban is tag. Letenye város képviselő-testületének tagjává is megválasztották, e minőségében a település gazdasági, szociális és művelődési viszonyainak fejlesztése érdekében fejtett ki eredményes munkásságot.1929-től állandó tagja és helyettes elnöke a letenyei adófelszólamlási bizottságnak. 1930-ban részt vett a letenyei római katolikus egyházközség megszervezésében, majd
annak megalakulásától képviselő-testületi tag és tanácstag.
Házasságot kötött Plichta Ettával, de gyermekük nem született. 1929-ben az igazságügyi miniszter kinevezte közjegyzőnek Letenyére, mely minőségében egészen 1949-ig dolgozott. 1945-ben egyhangúlag választották meg a Letenyei Nemzeti Bizottság, valamint a Letenyei Járási Igazoló Bizottság elnökévé. Tagja volt továbbá a Magyar Jogász Szövetségnek, valamint a Kisgazda Párt országos nagyválasztmányának. 1949-től Letenyén is megindultak a kitelepítések, ez a sors várt mindazokra, akik nem értettek egyet az új rendszer eszméivel. Dr. Csempesz Dénes nem várta meg, amíg kitelepítik, 1950 áprilisában önként elhagyta a községet, és Keszthelyre
távozott. 1977. október 13-án hunyt el Keszthelyen.