Niamessny Mihály ♦ 1834-1901

Niamessny Mihály ♦ 1834-1901


Almánfalvi Niamessny Mihály 1834- augusztus 12-én született Buziásfürdőn. Édesapja Niamessny György Ternes vármegye esküdt je, édesanyja Deli Rebeka volt.1" A középiskolát a temesvári piarista gimnáziumban végezte. 1849-ben, tizenöt éves korában beállt a szabadságharc hadseregébe. I 849 augusztusában az osztrák és az intervenciós cári orosz hadsereg elől visszavonuló honvédsereg a Délvidék felé tartott. Lúgost és Karánsebesi érintve a hadtest két részre válva menetelt tovább. Az egyik része Hátszegnél megadta magát az üldöző osztrák hadseregnek, miközben a lengyel és olasz légiót magában foglaló csapatrész augusztus 23-án a Duna közelében, Orsóvá mellett, Mehádiánál foglalta el harcállásait, hogy Kossuth Lajos és a kormány menekülését fedezze. A Szent Korona elrejtése is a csatatér közelében történt. Dr. Niamessny Mihály naplója erről a következőket rögzíti: „A tábor azon a helyen volt, ahol az úgynevezett Koronakápolna állott...
A kápolna környékén zajlott le az utolsó csata is, amelyben az utolsó ágyúlövést Niamessny »Misi« sütötte el, a »kis tüzér«.” A sereg maradványai Orsovánál átkelve a Dunán Vidinbe menekültek Kossuth Lajos kormányzóval és a miniszterekkel. A kormányzó az utolsó ágyúlövés történetéről értesülve Niamessny Mihályt káplárrá nevezte ki — olvashatjuk fia naplójában. A vidini emigráció az elszenvedett nélkülözések következtében gyorsan feloszlott. A honvédek döntő része a császári amnesztiában bízva visszatért Magyarországra, a tisztek és a politikusok viszont Kossuth Lajost követve török földön maradtak. A Temesvárra visszatérő Niamessny Mihályt, miután megtalálták nála Kossuth Lajos kinevező okmányát, a visszatérő honvédeknek kihirdetett amnesztia ellenére börtönbüntetésre ítélték. A várfogság letöltése után 1853-ban közlegényként sorozták be a császári hadseregbe, a 68. temesvári ezredbe. Az l859-es szárd—francia—osztrák háború sorsdöntő csatáját, a solferinói ütközetet követően szerelték le. Niamessny Mihály 18 59-ben leérettségizett, majd levelezőként elvégezte a Pozsonyi Jogakadémiát. Az ügyvédi vizsgát 1864-ben Pesten tette le, amikor is temesvári székhellyel bejegyezték az ügyvédek névjegyzékébe. Ügyvédi tevékenysége a kiegyezés után megindult gazdasági fejlődést nagyban szolgálta. Temesváron a Kereskedelmi és Iparkamara titkárának választották. „Ügyvédi irodájában alakult meg a nagy temesvári gőzmalom, a szeszgyár, egy nagy pénzintézet, a Báni Kereskedelmi és Iparbank, tőle indult ki egy akció, amely a temesvár—aradi vasútvonalat, később az orsovait, a Béga-csatorna hajózhatóvá tételét, a várövezetnek a szabadforgalom érdekében való megbontását, a várkapuk tágítását, a Lloyd Társulat alapítását célozta, és a legtöbbet meg is valósította.” 1866 és I867 között a Temesvárét Zeitung főszerkesztője volt.18 Gazdasági terveinek kivitelezését a Klapka György honvédtábornokkal fennálló barátsága is segítette. Niamessny Mihály kétszer nősü lt. Első. Teodorovics Bertával kötött házasságából, amely I 871-ben válással ért véget, három gyermek született: Etelka, Ilona és Berta. Másodszor I885. február I2-én Versecen Róth Flórával kötött házasságot. Ebből a házasságból még két gyermek született: Mihály és Flóra. 1871-ben Újvidék, Szabadka és Zombor szabad királyi város is főispánjává jelölte, azonban magánéleti problémája, első házasságának felbomlása, a válás körüli nehézségek miatt jelölése visszavonását kérte. Királyi közjegyzőnek az igazságügyi miniszter 1875-ben Fehértemplomba nevezte ki, de miután közjegyzői irodáját nem nyitotta meg, a fehértemplomi székhelyet újból meghirdették. A miniszter 1876-bán Karánsebesre nevezte ki közjegvzőnek, az elhunyt Bordás Tivadar helyére. Karánsebesi irodáját I876. október 15-én nvitotta meg. 1880-ban karánsebesi székhelyét elcserélte Rakics János fehértemplomi közjegyzővel. Pályája kiteljesedéséhez a nyugalmat a Róth Flórával kötött házassága biztosította számára. Fia, dr. Niamessnv Mihály ügyvéd, országgyűlési képviselő naplójában így emlékezett édesanyjára: „Nagyon szép volt, lelkülete angyali, mely aranyszívű, de igen nehéz természetű édesatyámmal az ezt követő 27 év alatt sok nehézség közepette is boldog családi életet tudott lefolytatni, háázuk tekintélyes úri ház volt.” Niamessny Mihálynak közjegyzőként több cikke is megjelent a volt katonai határőrvidék speciális jogintézményéről, a házközösségi birtokról, a druzsmáról. Az intézmény megszüntetésére csak 1885-ben került sor, részben a közjegyző cikkeiben kifejtett jogi érvek hatására. 1896-ban érdemes közéleti tevékenységének elismeréseként a király királyi tanácsosi címmel tüntette ki. Időközben érzelmi és anyagi okok miatt is szeretett volna visszatérni a család számára kedves Temesvárra, azonban sorozatos áthelyezési kérelmét nem teljesítették. ,,Ha fizikailag Fehértemplomban voltun k is, lelkileg nem tudtunk Temesvártól elszakadni. Talán ez a lelki beállítottság volt az oka részben, hogy atyám munkássága az ő nagy szellemi kvalitásai, jogi tudása, a nép nyelvének — német, szerb, román — tökéletes ismerete mellett nem tudta az általa kívánt eredményeket, különösen anyagi téren elérni — írta fia. A Temesvári Királyi Közjegyzői Kamara többször elnökségi tagjának választotta. Ternes vármegye törvényhatósági bizottságának is tagja volt. Fehértemplomban a Szabadelvű Párt helyi szervezetének volt az elnöke. Niamessny Mihály életének 67- évében 1901. május 7-én Fehértemplomban hunyt el.
 

Galéria

Kapcsolódó

Személyek

 1. Dr. Gergő Izor ♦ 1858-1932
 2. Dr. Pintér Miklós ♦ 1883-1959
 3. Antunovits József ♦ 1822-1891
 4. Bésán Mihály ♦ 1838-1908
 5. Bodnár Imre 1840
 6. Bordás Tivadar ♦ 1834-1876
 7. Buócz Béla ♦ 1846-1914
 8. Christian Antal ♦ 1847-1910
 9. CSALA SÁNDOR ♦ 1853 -1932.
 10. Dr, Csathó Lajos ♦ 1863-1915
 11. Dr. Alföldy Gedeon ♦ 1843-1908
 12. DR. ANTAL GÁBOR ♦ 1888-1950
 13. Dr. Avramescu Pachomius (Pachomius Avramescu)
 14. Dr. Balla Emil ♦ 1854-1910
 15. Dr. Baranyi Antal ♦ 1878-1942
 16. Dr. Bésán Kornél ♦ 1869-1912
 17. Dr. Bognár József » 1877-1951
 18. Dr. Bottlik Dezső ♦ 1855
 19. Dr. Bottlik Dezső ♦ 1882
 20. DR. DERNER RICHARD ♦
 21. Dr. Dulin Károly ♦ 1846-1905
 22. Dr. Ferch Ödön ♦ 1851-1926
 23. Dr. Fésűs György ♦ 1866-1954
 24. Dr. Fitz Pál ♦ 1856-1940
 25. Dr. Flatt Victor ♦ 1856-1920
 26. Dr. Földes Béla ♦ 1879-1944
 27. Dr. Gémesi (Geml) Imre ♦ 1868-1927
 28. Dr. Gemi Jenő ♦1857-1887
 29. Dr. Haller Károly ♦ 1881-1969
 30. Dr. Hódi Mózes ♦ 1854-1938
 31. Dr. Isoó Victor » 1875-1952
 32. DR. JEDLICSKA BÉLA ♦ 1860-1936
 33. Dr. Jelich Mihály » 1881-1961
 34. Dr. Keller Lőrinc ♦ 1886
 35. Dr. KERN Lajos ♦ 1862-1914.
 36. Dr. Kikindai Győző ♦ 1861-1919
 37. Dr. Király Károly ♦ 1886
 38. Dr. Kiss Emil ♦ 1857-1929
 39. Dr. Kormos Béla ♦ 1838-1901
 40. Dr. Kozma György ♦ 1887-1957
 41. Dr. Krenner Zoltán ♦ 1879-1950
 42. DR. KUKORELLY GYÖRGY • 1887-1956
 43. Dr. Laubhaimer Oszkár *1852-1918
 44. Dr. MAGYARY - KOSSA ZOLTÁN ♦ 1903
 45. DR. MAGYARY-KOSSA MIKLÓS ♦ 1863-1922
 46. Dr. Major József ♦ 1895
 47. Dr. Maniu Aurel ♦ 1834-1894
 48. Dr. Mattiassich Dezső ♦ 1865-1926
 49. DR. MAYER JENŐ ♦ 1890
 50. Dr. Milassin Jenő ♦ 1881-1945
 51. Dr. Nagy Péter ♦ 1860-1932
 52. Dr. Nagy♦ Béla 1874-1960
 53. Dr. Olosz István ♦ 1859-1910
 54. Dr. Petricu Kornél ♦ 1875
 55. DR. PLAUSICH ALADÁR ♦ 1873-1925
 56. dr. Popovics Aurél ♦ 1871-1958
 57. DR. PUMMER SÁNDOR ♦ 1899-1944
 58. Dr. Róth Sándor ♦ 1878-1945
 59. Dr. Rottenberg Márton l868.
 60. Dr. Schick Károly ♦ 1884-1957
 61. Dr. Schmidt Konrád ♦ 1883-1971
 62. Dr. Sebestyén Mátyás ♦ 1895-1962
 63. Dr. SEEMAYER KÁROLY ♦ 1850-1918
 64. Dr. Sík Béla ♦ 1887
 65. DR. Susich István ♦ 1859-1925
 66. Dr. Széll György ♦ 1888-1967
 67. Dr. Szép Dezső ♦ 1862-1892
 68. Dr. Sziklai Soma ♦ 1854-1936
 69. Dr. Szlávi Kornél ♦ 1879-1948
 70. Dr. Szlezák Rezső ♦1882
 71. Dr. Tegzes Gyula ♦ 1869-1924
 72. Dr. Telbisz Imre 1848-1935
 73. Dr. Teleszky Béla ♦ 1877-1939
 74. Dr. Tihanyi (Willmann) Mátyás ♦ 1883
 75. Dr. Tóth József ♦ 1889-1952
 76. Dr. Tripolszky Aladár ♦ 1863-1937
 77. Dr. Ugray (Hoffmann) János ♦ 1883-1945
 78. DR. VÁRNAY ERNŐ ♦ 1878-1948
 79. Dr. Veréb Gyula ♦ 1877
 80. Dr. Virágh Ferenc » 1876-1925
 81. Dr. vitéz Bernáth Jenő ♦ 1898-1966
 82. Dr. VITÉZ NAGY IVÁN ♦ 1904
 83. DR. WAGNER KÁROLY ♦ 1906
 84. Dr. Zákó István ♦ 1861-1918
 85. DR. ZAVISITS MILORAD ♦ 1876
 86. DR. ZELENAY MIKLÓS ♦ 1890-1949
 87. Drescher Ede ♦ 1850-1900
 88. DULOVICS ERNŐ ♦ 1829-1885
 89. FIRIGYHÁZKY JÁNOS ♦ 1871
 90. GASZNER LAJOS ♦ 1837-1920
 91. Gesztessy János ♦ 1841-1899
 92. Hadfy Döme 1826-190
 93. Haller István ♦ 1846-1898
 94. Helfy (Helfer) Albert ♦ 1889
 95. Istvánfi István ♦ 1840-1924
 96. Keresztes Gyula ♦ 1879
 97. Kikindai (Ströbl) Ferenc ♦ 1823-1901
 98. Koczkár Zsigmond ♦ 1848-1934
 99. Kossa Endre ♦ 1852-1914
 100. Krecsmáry Béla ♦ 1830-1883
 101. Kuna Jenő ♦ 1845-1915
 102. Leovics Simon ♦ 1827-1900
 103. Malonyai Sándor ♦ 1849-1905
 104. MATICS JÁNOS ♦ 1831-1889
 105. Mezey Zsigmond 1849
 106. MEZEY ZSIGMOND ♦ I849-I9I5
 107. Mihálkovics Tivadar ♦ 1848-1927
 108. Novákovics Emil ♦ 1838-1908
 109. PARCSETICH FÉLIX ♦ 1839-1889
 110. Pintér Miklós ♦ 1854-1888
 111. Plausich Mátyás ♦ 1843-1929
 112. PREPELICZAY Béla ♦ 1825 — 1880
 113. Rakics János ♦ 1825
 114. Rehák Lukács ♦ 1822-1888
 115. Rezei Fabius ♦ 1854-1916
 116. Salamon Dénes ♦ 1902
 117. Simonsich Géza ♦ 1844-1917
 118. Skublics Imre ♦ 1848-1934
 119. Susich Károly ♦ 1854-1923
 120. Szathmáry♦ Lajos * 1842-1915
 121. SZEBERÉNYI ISTVÁN ♦ 1846-1914
 122. Szilágyi Ferenc ♦ 1883
 123. SZLÁVI JÁNOS ♦ 1848-1927
 124. Vannay Gusztáv ♦ 1840-1913
 125. Verzár József ♦ 1834-1881
 126. VISSY KÁROLY ♦ 1848-1920
 127. Visy Lajos ♦ 1851-1923
 128. Ziegler Kálmán ♦ 1848-1907
 129. Zsarkó Antal ♦ 1837-1890